HŨ GIA VỊ 110 - 125 - 500ml No.346-390-500

Đơn vị: Cái

Kích thước hũ gia vị 110 ml: Ø 3,9 x 10,3 cm

Kích thước hũ gia vị 125 ml: Ø 4,7 x 4,7 x 9,9 cm

Kích thước hũ gia vị 125 ml: Ø 4,7 x 9,9 cm

Nguyên liệu: PET

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 »