BÌNH GIỮ NHIỆT

No.534


Đơn vị              Cái

Kích thước 11.8 x 11.8 x 20.8 cm (1L)

13 x 13 x 23.5 cm (1,5L)

13.6 x 14.7 x 25 cm (2L)

16.8 x 17 x 26.8 cm (3L)

  18.5 x 19 x 30.5 cm (4L)

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ, Dương, Vàng, Lá