Điều khoản Sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB DUY TÂN

                   (Các thông tin và thông báo pháp lý)

 

Quyền sở hữu của trang web; Hiệp định điều khoản sử dụng


Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng ("Điều khoản Sử dụng") áp dụng cho các trang web của Duy Tân nằm ở www.duytan.com, và tất cả các trang web liên quan liên quan đến www.duytan.com của Duy Tân, công ty con và chi nhánh của nó, bao gồm cả các trang web của Duy Tân trên thế giới (gọi chung là "Trang web"). Các trang web là tài sản của Duy Tân Plastics Corp. (tức "Duy Tân") và các đơn vị được ủy quyền. SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG SỬ DỤNG.

Duy Tân có quyền, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ các phần của những điều khoản sử dụng, bất cứ lúc nào. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra các điều khoản sử dụng định kỳ để thay đổi. Tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi đăng các thay đổi sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Miễn là bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng, Duy Tân cấp cho bạn một cá nhân, không độc quyền, không được chuyển nhượng, đặc quyền hạn chế nhập và sử dụng trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, thương hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và các mã máy tính (gọi chung là "Nội dung"), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thiết kế, kết cấu, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, và sắp xếp các nội dung đó, có trên các trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp giấy phép hoặc cho Duy Tân, và được bảo vệ bởi hình thức thương mại, bản quyền, luật bằng sáng chế và thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Trừ khi được quy định trong các điều khoản sử dụng, không có một phần của trang web và không có nội dung có thể được sao chép, tái sản xuất, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ cách nào để bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web khác Web hay phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Duy Tân.

Bạn có thể sử dụng thông tin về sản phẩm và dịch vụ (như bảng số liệu, bài viết cơ sở kiến thức, và các tài liệu tương tự) đã được chủ đích làm sẵn của Duy Tân để cho tải về từ trang web của Duy Tân, với điều kiện là bạn (1) không loại bỏ bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền trong tất cả các bản sao của văn bản đó, (2) sử dụng thông tin đó chỉ cho cá nhân, mục đích thông tin phi thương mại và không sao chép hoặc thông tin sau đó trên bất kỳ máy tính nối mạng, phát sóng trong bất kỳ phương tiện truyền thông, (3) làm cho không có sửa đổi bất kỳ thông tin đó, và (4) không thực hiện bất kỳ đại diện hay bảo đảm thêm liên quan đến văn bản đó.

Sử dụng trang web

Bạn không thể sử dụng bất kỳ "liên kết ngầm", hoặc các thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp, hoặc bất kỳ quá trình thủ công tương tự hoặc tương đương, để truy cập, thu nhận, sao chép hay theo dõi bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung bất kỳ, hoặc trong bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ các cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của các trang web hoặc nội dung bất kỳ, để lấy hoặc cố lấy bất cứ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào không cố ý thực hiện thông qua các Site. Duy Tân có quyền cấm bất kỳ hoạt động như vậy.

Bạn không thể cố gắng để đạt được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng kết nối với các trang web hoặc bất kỳ máy chủ khác của Duy Tân, hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web, bằng cách hack, Mật khẩu "khai thác" hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp khác.

Bạn không thể thăm dò, quét hay kiểm tra các lỗ hổng của các trang web hay các mạng kết nối với các trang web, cũng như không vi phạm an toàn hay xác các biện pháp trên các trang web hoặc bất kỳ mạng lưới kết nối với các trang web. Bạn không thể đảo ngược nhìn lên, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin về người sử dụng khác hoặc truy cập vào các trang web, hoặc bất kỳ khách hàng khác của Duy Tân, bao gồm bất kỳ tài khoản Duy Tân không phải thuộc sở hữu của bạn, mã nguồn của nó, hoặc khai thác các trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thông qua các trang web, trong bất kỳ cách nào mà mục đích là để tiết lộ bất kỳ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn để xác định cá nhân hoặc thông tin, khác với thông tin riêng của bạn, theo quy định của các trang web.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không mất bất kỳ hành vi nào tải bất hợp lý quá lớn vào cơ sở hạ tầng của các trang web hoặc các hệ thống của Duy Tân hoặc mạng lưới, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng kết nối với các trang web hoặc để Duy Tân.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường xuyên để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của các trang web hoặc bất kỳ giao dịch được thực hiện trên các trang web, hoặc sử dụng với bất kỳ người nào khác của trang web.

Bạn không thể giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc lây bạn gửi cho Duy Tân trên hoặc thông qua các trang web hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web. Bạn không thể giả vờ rằng bạn đang có, hoặc bạn đại diện, một người nào khác, hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

Bạn không thể sử dụng các trang web hoặc bất kỳ nội dung cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản sử dụng, hoặc để thu hút sự thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác mà xâm phạm các quyền của Duy Tân hay những người khác.

Mua bán; Các điều khoản và Điều kiện khác

Điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng để mua hàng hoá, dịch vụ và các phần cụ thể hoặc các tính năng của trang web, bao gồm cả các cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc các tính năng tương tự khác, tất cả các trường hợp này đều được thực hiện một phần của các Điều khoản sử dụng bằng cách tham chiếu này. Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản khác và các điều kiện, kể cả khi áp dụng đại diện cho rằng mình có đủ tuổi pháp lý đầy đủ để sử dụng hoặc tham gia vào dịch vụ hoặc tính năng như vậy. Nếu có một cuộc xung đột giữa các Điều khoản sử dụng và các điều khoản được đăng tải cho hay áp dụng cho một phần cụ thể của trang web hoặc cho bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web, các điều khoản sau sẽ kiểm soát đối với việc bạn sử dụng lại một phần của các Trang web hoặc dịch vụ cụ thể.

Nghĩa vụ của Duy Tân, nếu có, đối với sản phẩm và dịch vụ của mình với được chỉ theo những thỏa thuận theo đó chúng được cung cấp, và không có gì trên trang web này nên được hiểu để thay đổi các hiệp định đó.

Duy Tân có thể thay đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web, hoặc các giá áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. Những tài liệu trên các trang web liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có thể được trong ngày, và Duy Tân không cam kết sẽ cập nhật các tài liệu trên các trang web liên quan đến sản phẩm và dịch vụ như vậy.

Mỗi chính sách này có thể được thay đổi theo thời gian và có hiệu lực ngay khi đăng tải những thay đổi như trên các trang web.

Tài khoản, mật khẩu và an ninh

Một số tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web có thể yêu cầu bạn phải mở một tài khoản (bao gồm cả việc thiết lập một ID và mật khẩu của Duy Tân). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin của các bạn giữ cho tài khoản của bạn, bao gồm cả mật khẩu của bạn, và cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn như là một kết quả của bạn không giữ thông tin này an toàn và bảo mật. Bạn đồng ý thông báo của Duy Tân ngay lập tức của bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh. Bạn có thể được tổ chức chịu trách nhiệm về thiệt hại của Duy Tân hay bất kỳ người dùng nào khác hoặc truy cập vào các trang web do người khác sử dụng Duy Tân ID, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn như là một kết quả của bạn không giữ thông tin tài khoản của bạn an toàn và bảo mật.

Bạn không thể sử dụng bất cứ ai khác của Duy Tân ID, mật khẩu hoặc tài khoản bất cứ lúc nào mà không được sự chấp thuận và đồng ý của chủ sở hữu của Duy Tân ID, mật khẩu hoặc tài khoản. Duy Tân có thể không và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ.

Bảo mật

Chính sách bảo mật của Duy Tân áp dụng cho việc sử dụng trang web này, và các điều khoản của nó được thực hiện một phần của các Điều khoản sử dụng bằng cách tham chiếu này. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc bảo mật. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin mà bạn gửi đến trang web có thể được đọc hoặc chặn bởi những người khác, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt mà một truyền đặc biệt (ví dụ, thông tin thẻ tín dụng) được mã hóa.

Liên kết đến các trang web khác và các trang web của Duy Tân

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web độc lập Web của bên thứ ba khác ("Các Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết này chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho du khách của chúng tôi. Các trang liên kết như vậy không phải là dưới sự kiểm soát của Duy Tân, và Duy Tân không chịu trách nhiệm và không xác nhận các nội dung của các trang liên kết như vậy, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trên trang web liên kết như vậy. Bạn sẽ cần phải thực hiện đánh giá độc lập của riêng của bạn liên quan đến sự tương tác của bạn với các trang web liên kết.

Lời phủ nhận

DUY TÂN KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG, DỊCH VỤ HAY TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC GIÁN ĐOẠN, HOẶC BẤT CỨ NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ CUNG CẤP KẾT QUẢ CỤ THỂ. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG CƠ BẢN "NHƯ LÀ" VÀ "NHƯ CÓ SẴN". TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB LÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. DUY TÂN KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM CÁC TỆP TIN HAY DỮ LIỆU BẠN TẢI TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HAY KHÔNG NHIỄM CÁC TÍNH NĂNG PHÁ HOẠI. DUY TÂN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ CHÍNH XÁC, KHÔNG VI PHẠM, THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. DUY TÂN TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI, SAI SÓT VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA LIÊN QUAN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ / HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ DUY TÂN. BẠN CHỊU TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ BẤT KỲ TRANG LIÊN KẾT. GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN VỚI DUY TÂN CHO SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB HAY BẤT CỨ NỘI DUNG LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO.

Sự từ bỏ trên áp dụng cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chấn thương gây ra bởi bất kỳ việc không thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khuyết tật, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền, virus máy tính, đường giao tiếp thất bại, trộm cắp hoặc phá hoại hoặc truy cập trái phép, thay đổi, hoặc sử dụng, cho dù vi phạm hợp đồng, sai lầm, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác của hành động.

Duy Tân có quyền làm những việc sau đây, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo: (1) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, vì lý do nào; (2) để sửa đổi hoặc thay đổi các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, và các chính sách hoặc các điều khoản; và (3) để làm gián đoạn hoạt động của các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, nếu cần thiết để thực hiện thường xuyên hoặc không thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa sai sót, hoặc những thay đổi khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ trường hợp pháp luật cấm, không có biến cố nào mà Duy Tân sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt, bao gồm cả lợi nhuận bị mất, ngay cả khi Duy Tân đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Duy Tân, viên chức, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế nhiệm trong quan tâm, nhân viên, đại lý, các công ty con và chi nhánh, vô hại từ bất kỳ nhu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư), thực hiện đối với Duy Tân của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang.

Những vi phạm Điều khoản sử dụng

Duy Tân có thể tiết lộ bất cứ thông tin chúng tôi có về bạn (bao gồm cả nhận dạng của bạn) nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết trong kết nối với bất kỳ điều tra, khiếu nại liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, hoặc để xác định, liên hệ hoặc hành động pháp lý chống lại một ai đó có thể gây tổn thương hoặc can thiệp với (hoặc cố ý hoặc vô ý) bản quyền của Duy Tân hoặc tài sản, hoặc các quyền lợi của du khách hoặc những người dùng của các trang web, bao gồm cả khách hàng của Duy Tân. Duy Tân có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất kỳ thông tin mà Duy Tân cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ. Duy Tân cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi Duy Tân quyết định rằng luật pháp đòi hỏi phải có giấy phép hoặc tiết lộ như vậy, bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Duy Tân có thể duy trì theo ý lây truyền hoặc do bạn với Duy Tân thông qua các trang web hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web, và cũng có thể tiết lộ các dữ liệu đó nếu cần phải như vậy theo luật pháp hoặc của Duy Tân xác định rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó đó là cần thiết để (1) tuân theo quá trình hợp pháp, (2) thực hiện các điều khoản sử dụng, (3) trả lời khiếu nại cho rằng các dữ liệu đó vi phạm các quyền của những người khác, hoặc (4) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của những Duy Tân, nhân viên của mình, người sử dụng hay khách truy cập vào các trang web, và công chúng.

Bạn đồng ý rằng Duy Tân có thể tùy ý và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và / hoặc chặn truy cập trong tương lai của bạn vào nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng hoặc hiệp định hoặc hướng dẫn mà có thể khác kết hợp với việc sử dụng của bạn của trang. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm của bạn đối với các Điều khoản sử dụng sẽ được coi là một hành nghề kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng, và sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục Duy Tân, mà thiệt hại tiền tệ sẽ là không đủ, và bạn đồng ý cho Duy Tân có được bất kỳ biện pháp ngăn chặn hoặc công bằng mà Duy Tân xét thấy cần thiết hoặc thích hợp trong hoàn cảnh như vậy. Những biện pháp này được thêm vào bất kỳ biện pháp khác Duy Tân có thể có theo pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu.

Bạn đồng ý rằng Duy Tân có thể tùy ý và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang, cho nguyên nhân, trong đó bao gồm (nhưng không giới hạn) (1) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, (2) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu), (3) bỏ hoặc thay đổi của trang web hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web, hoặc (4) Các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề không mong muốn.

Nếu Duy Tân không có hành động pháp lý chống lại bạn như là một kết quả của việc bạn vi phạm các điều khoản sử dụng, Duy Tân sẽ được phục hồi từ bạn, và bạn đồng ý trả, lệ phí và các chi phí của tất cả các hành động như luật sư hợp lý, ngoài bất kỳ cứu trợ khác cấp cho Duy Tân. Bạn đồng ý rằng Duy Tân sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang như một kết quả của việc vi phạm các Điều khoản sử dụng.

Luật pháp; Giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến truy cập hoặc việc sử dụng trang web, bao gồm tất cả các tranh chấp, sẽ được chi phối bởi pháp luật của  Việt Nam mà không quan tâm đến xung đột của các quy định pháp luật. Bạn đồng ý với các thẩm quyền cá nhân về địa điểm tổ chức ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh, và từ bỏ bất kỳ sự phản đối thẩm quyền hay địa điểm đó. Các điều khoản liên quan đến địa điểm trước không áp dụng nếu bạn là một người tiêu dùng dựa vào Liên minh châu Âu. Nếu bạn là một người tiêu dùng dựa vào Liên minh châu Âu, bạn có thể đưa ra yêu cầu trong các tòa án của nước nơi bạn cư trú. Bất kỳ khiếu nại theo các Điều khoản sử dụng phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh, hoặc bồi thường hay hành động như vậy là bị cấm. Khiếu nại được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện mua hàng hóa và dịch vụ riêng biệt không phải chịu sự hạn chế này. Không phục hồi có thể được tìm kiếm hoặc nhận bồi thường thiệt hại khác hơn chi tiền túi, ngoại trừ bên thắng sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Trong trường hợp có sự tranh cãi hay tranh chấp giữa Duy Tân và bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, các bên sẽ cố gắng, kịp thời và trong đức tin tốt, để giải quyết bất kỳ tranh chấp đó. Nếu chúng tôi không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp trong thời hạn một thời gian hợp lý (không quá ba mươi (30) ngày), sau đó một trong hai bên có thể đệ trình tranh cãi hay tranh cãi như vậy để hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua hòa giải thì các bên có quyền tự do theo đuổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục có sẵn cho họ theo luật áp dụng.

Tránh nơi bị cấm

Duy Tân quản lý và điều hành các trang web www.duytan.com từ vị trí của nó ở 298 Hồ Học Lãm, HCM; các trang web khác của Duy Tân có thể được quản lý và vận hành từ các địa điểm khác nhau ở bên ngoài Việt Nam. Mặc dù các trang web được truy cập trên toàn thế giới, không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ thảo luận, tham chiếu, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên các trang web có sẵn cho tất cả mọi người hoặc trong tất cả các vị trí địa lý, hoặc phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Việt Nam. Duy Tân có quyền hạn chế, tuỳ ý, cung cấp và số lượng của bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý. Bất kỳ đề nghị cho bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên các trang web là khoảng trống nơi bị cấm. Nếu bạn chọn để truy cập vào các trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn làm như vậy vào sáng kiến của riêng bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương áp dụng.

Khác

Bạn không thể sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất nội dung bất kỳ hoặc bất kỳ bản sao hoặc áp dụng các nội dung đó, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web, vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc quy định, bao gồm việc nằm ngoài pháp luật và các quy định hạn chế xuất khẩu Việt Nam.

Nếu bất kỳ các quy định của các Điều khoản sử dụng được tổ chức bởi một tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, quy định đó sẽ bị giới hạn hoặc loại trừ ở mức tối thiểu cần thiết và thay thế bằng một điều khoản hợp lệ mà tốt nhất là hiện thân của ý các điều khoản sử dụng, do đó, các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả. Các Điều khoản Sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Duy Tân liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web với, và bất kỳ và tất cả các hiệp định hoặc những hiểu biết trước đây hiện giữa bạn và Duy Tân liên quan đến việc sử dụng đó bằng văn bản hoặc bằng miệng đều bãi bãi bỏ và hủy bỏ. Khác với quy định tại hợp đồng mua bán mà bạn nhập vào với Duy Tân, Duy Tân sẽ không chấp nhận bất kỳ phản Mời đến các điều khoản sử dụng, và tất cả các đề nghị này đều bãi khoát từ chối. Thất bại của Duy Tân để nhấn mạnh vào hoặc buộc thực hiện chặt chẽ của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là một sự từ bỏ của Duy Tân của bất kỳ điều khoản hay bất kỳ quyền nó phải thực thi các điều khoản sử dụng, cũng không có trách nhiệm bất kỳ quá trình xử giữa Duy Tân và bạn hoặc bất kỳ bên kia được coi là thay đổi bất kỳ điều khoản trong các Điều khoản sử dụng. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được giải thích hoặc hiểu để trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp trên bất kỳ bên thứ ba.

Duy Tân cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu quốc tế của Duy Tân và, do đó, có thể có những tham chiếu hoặc tài liệu tham khảo để Duy Tân sản phẩm, các chương trình và dịch vụ không được công bố ở nước bạn. Tài liệu tham khảo như vậy không có nghĩa là Duy Tân tại nước bạn dự định sẽ công bố sản phẩm, chương trình hay dịch vụ.

Thông tin phản hồi và thông tin

Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại trang web này sẽ được coi là không bí mật. Duy Tân sẽ được tự do sử dụng những thông tin đó trên cơ sở hạn chế.

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Bản quyền © 2015 của Duy Tan Plastics Corp. Tất cả quyền được bảo lưu.

Công ty Nhựa Duy Tân, 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, HCM, Việt Nam